Mở ngày 20/5/2020

Máy chủ ATLANS

- Kinh Nghiệm: 100x;
- Drop: 10%
- Reset, Relife: Có;
- Level giới hạn: 400lv;
- Giới hạn Reset theo ngày: Có;
- Point Max: 65000;
- 1 Reset được 500 point;
- Sức chứa Server 1000 người;

Mở ngày 21/5/2020

HÀ NỘI - Non Reset

- Kinh Nghiệm: 5x;
- Drop: 99%
- Reset, Relife: Không;
- Level giới hạn: 1000lv;
- Giới hạn Level theo ngày: Không;
- Point Max: 65000;
- 1 Level được 300 point;
- Sức chứa Server 1000 người;
- Item free in Shop.
- Mạnh hay yếu là do kỹ năng người chơi.....